اگر ماساج کوس می خواهید پای من را پرستش کنید ، باید التماس کنید

Views: 1286
بهتر بود لعنتی را روی زانوهای خود بکشی و به ماساج کوس من احترام لازم را قائل باشم. این پای من بی نقص است و حتی اگر ارزش آن را داشته باشید حتی اگر آنها را لمس کنید ، خاموش نیستند.